สพป.เลย เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ซึ่งมีตำแหน่งว่างจากการย้ายไปดำรงตำรงตำแหน่งทางสังกัดใหม่  การลาออกจากราชการ  การเสียชีวิต และได้รับการจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่สามารถบริหารจัดการได้ จำนวน  ๘๑  ตำแหน่ง   เพื่อให้การกลั่นกรองการย้ายเป็นไปด้วยความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ก.ค.ศ. กำหนด   ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  เรื่อง การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐และหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕   มีรอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผอ.กลุ่มนิเทศ  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๖๑/๒๕๖๒  เข้าประชุม