พิธีเปิดอาคารรัฐราษฎร์รวมใจ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารรัฐราษฎร์ร่วมใจ” เป็นอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท  พร้อมนี้ทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชน ศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า พัดลม จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออำนวยความสะดวก ความพร้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เขาเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายประภาส บรรลังก์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๒๓๑ คน ข้าราชการครู ๑๒ คน พนักงานราชการ ๒ คน ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ครูจ้างสอน ๑ คน และธุรการโรงเรียน ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน