สพม.35 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2562

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า – ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35  ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ณัฐกิตติ์  วงค์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ