สพป.ระยอง เขต ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยแบ่งเป็น ๓ คณะ ดังนี้ คณะที่ ๑ นำโดย นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ๓ คน ประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล คณะที่ ๒ นำโดย นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานพร้อมคณะกรรมการ ๓ คน ประเมินฯผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร คณะที่ ๓ นำโดย, นางอำพัย อุุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ๒ คน ประเมินฯผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์