สพป.ชัยภูมิ เขต 2 PLC การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วย CO-5 STEPs

       วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวเปิดการดำเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วย CO-5 STEPs โดยมีคณะที่ปรึกษา IOA สพฐ. ประกอบด้วย รศ.ดร. สนิท มหาโยธี ดร.ปรีชา ทติยาภรณ์ และนางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ลงพื้นที่ติดตามร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ จากเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ จำนวน 5 เครือข่าย รวม 36 โรงเรียน 80 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนรู้ พร้อมนี้ โรงเรียนเครือข่าย ได้จัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านงานประกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วย