สพม.35 เตรียมความพร้อมสถานศึกษา รับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity Transparency Assessmen onlin : ITA online) ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 12 กันยายน 2562

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน โดยมีนายชวพล แก้วศิริพันธ์ กล่าวรายงาน การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ผลคะแนนประเมินฯ ร้อยละ 93.65 อยู่ในระดับความโปร่งใสอันดับที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต  ดังนั้น การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปรับปรุง เว็บไซต์ของโรงเรียน รองรับการประเมิน ITA Online รูปแบบใหม่ รองรับการประเมินฯ ต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
สุทัศชัย  จันโท
พนักงานราชการ /ภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ