สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไหล่หินวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และคณะ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไหล่หินวิทยา  โดยมีนายพรศิลป์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้ตรวติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบายของ สพฐ และศึกษาธิการ อีกทั้งชื่นชมคณะครูที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำชับในเรื่องการวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 ในเรื่องการสอนซ่อมเสริม และดูแลนักเรียนที่ผลการเรียนได้ 0  ร  มส  ให้เป็นปัจจุบัน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ