กลุ่มเมือง ๖ และลำ ๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพระดับห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการยกระดับคุณภาพระดับห้องเรียน โดยใช้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (LS) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ จำนวน ๒๓๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ” พร้อมคณะครูจากโรงเรียนบ้านสวายสอฯ