สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น สพม.34 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562

วันที่ 16  กันยายน 2562  ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในนามของโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ นักเรียนได้รับการพัฒนาการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  เทคโนโลยี วิชาชีพ  ดนตรี  นาฎศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค  ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562  ณ จังหวัดสุโขทัย  โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้  มีทั้งหมด 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แม่แตงวิทยา โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ โดยมีสถานที่แข่งขัน  3  แห่ง คือ สนามแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สนามแข่งขันโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมและสนามแข่งขันโรงเรียนสันทรายวิทยาคม  จำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดประมาณ 2,540 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น  โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม  การจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาจึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่  เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค ดังนั้น ผมหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะสามารถคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ที่จะจัดขึ้น  ณ จังหวัดสุโขทัย

ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและเสียสละเวลา ทุ่มเทในการฝึกทักษะแก่นักเรียน  จนสามารถแสดงศักยภาพให้บังเกิดผลต่อสาธารณชน  ขอขอบคุณโรงเรียนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นสนามแข่งขันทั้ง 3 แห่ง  และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้  และขอให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ