ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สตผ. สพฐ. มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning

>>>>>>วันที่ 16 กันยายน 2562 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning และเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนต้นแบบและสรุปผลโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก”ศาสตร์พระราชา” โดยมีตัวแทนครูของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศจิตอาสาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกันถอดประสบการณ์เพื่อรวบรวมเป็นบทเรียนให้โรงเรียนในพื้นที่ จชต.ใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ต่อไป