ผู้ชำนาญการบริหาร กพฐ. Cluster 17 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

16 กันยายน 2562  ดร.ธวัช  กงเติม  ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.วิเชียร  ทรงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และ คุณทิพวรรณ  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะศึกษานิเทศก์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลับแล ในโอกาสที่ได้มานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สมชาย  อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายพิทักษ์  สนประเทศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา มีนักเรียน จำนวน 238 คน เป็นอีก 1 ต้นแบบของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์

เขต 1 ที่มีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณธรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เน้นการจัดการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ