สพป.ชลบุรี เขต ๓ : การเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ระดับสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยในกำหนดการแจ้งให้สถานศึกษานำคอมพิวเตอร์ มาลงโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งปรากฏว่ามีสถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถลงโปรแกรมได้จึงจัดให้มีการอบรมใหม่อีกครั้งในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  เพื่อให้สถานประกอบการสามารถลงโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ได้อย่างครบถ้วน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓  https://www.facebook.com/3chonburi3