สพม.35 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง  จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนสังกัด จังหวัดลำปาง จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 17 กันยายน 2562

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายชวพล แก้วศิริพันธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพม.35 กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง คือ นายณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปางและคณะให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก และพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดให้แก่คณะครูในสังกัด

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ-ภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ