++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.รร.บ้านห้วยโป่งอ่อนและผอ.โรงเรียนบ้านแม่สะงา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

^^^วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 1   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน   ราย  นายณัฐภัทร  เลิศการค้าสุข   และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะงา  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  ราย  นายวุฒิวงศ์  สุยะระ  ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายสมบูรณ์  พรหมรังษี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์    ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน