สตผ.ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e-MES) ปี งปม.2562

กลุ่มติดตามและประเมินผลฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สตผ. ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำคู่มือของระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิค (e-MES) ปี งปม.2562 ระหว่าง วันที่ 15-17 ก.ย. 62 ณ รร.บียอนด์ กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน ประกอบด้วย
– ผอ.กลุ่มแผนฯและผู้รับผิดชอบการรายงานในระบบ ของ สพท.จำนวน 5 คน
– สำนัก ในส่วนกลาง (สทร.) จำนวน 2 คน
– บริษัทฯ ที่ได้รับการว่าจ้าง จำนวน 2 คน
– จาก สตผ. จำนวน 8 คน

เพื่อจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ e-MES เพื่อให้อัพโหลดข้อมูลในระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแลกเปลี่ยนแนวทางข้อปฏิบัติในการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทางระบบ e-MES เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดและได้รับข้อมูลรายงาน ถูกต้อง ครบถ้วน

บริษัทที่ปรึกษา จะไปดำเนินการปรับแก้ในตัวระบบการรายงานดังกล่าวให้ตรงตามที่ทางคณะทำงานได้นำเสนอ เพื่อรองรับข้อมูลในการายงานข้อมูลของ สพท. ใช้จัดทำข้อมูลในรูปแบบตามที่คณะกลั่นกรองกำหนด และได้ฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไปดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป

สุดสาคร รวดเร็ว