สพป.กระบี่ จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ประจำฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่มืออาชีพ ประจำปี 2562

นางอาจารียา  กาญจนวิวิญ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา  รีสอร์ท  อำเภอเมืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ประจำฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่มืออาชีพ ประจำปี  2562  เพื่อพัฒนาบุคลากร  วิทยากรครู นักเรียนแกนนำให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการให้บริการประจำศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างมืออาชีพ  รวมถึงพัฒนาโรงเรียนที่เริ่มเข้าร่วมโครงการใหม่ ให้มีความตระหนักในคุณค่าและปลุกจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนผ่านการเป็นโรงเรียนแกนนำ และมีวิทยากรครู นักเรียนแกนนำด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดเป็นโรงเรียนต้นแบบที่นำความรู้ด้านลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ที่บ้านครูและนักเรียน รวมถึงชุมชนต่อไป  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแกนนำวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ จาก 25 โรงเรียน  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์  หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม   นางสาวสโรชินี  วรรณะ ช่างระดับ 5 กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และนายฮาริส  มาศชาย  รองประธานผู้ชมและผู้ฟังรายการสถานีโทรทัศน์ THAIPBS ช่อง 3HD และผู้ประสานงานแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส.พื้นที่ภาคใต้ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ดำเนินกิจกรรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นศูนย์การเรียนรู้หนึ่งในสองแห่งระดับประเทศ ที่ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีโรงเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อม จำนวน 83 โรงเรียน  โดยโรงเรียนแกนนำนี้  มีคณะครูและนักเรียนที่เป็นวิทยากรแกนนำได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากการที่ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาเข้ามาศึกษาดูงาน    ส่งผลให้ ครูและนักเรียน มีความภาคภูมิใจ รวมถึงมีความตระหนักในคุณค่าของการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงร่วมรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมดุลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม