สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกับหน่วยงงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระบบทวิภาคี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าร่วมงานการแนะแนว การศึกษาต่อ ระบบทวิภาคี (โรงเรียนในสถานประกอบการ) ซึ่งเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ โดยความร่วมมือของมูลนิธิผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL.) มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง และ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดขึ้น โดยมี นายชัยโรจน์ เตชะเกสร ผู้บริหารกลุ่มบริษัทเทพนคร จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง มีผู้บริหาร คณะครูแนะแนว นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงานประมาณ ๒๕๐ คน ขอขอบคุณ นายกรทัศน์ คุณาวุฒิ ผู้จัดการปั้มน้ำมันเชลล์ (สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส) บ้านตากาแฟ นายกิจจา จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน