ผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมสัมมนาฯ เขตตรวจราชการที่ ๘

นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ไชษเชษฐ์รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ มีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน