สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าซาง

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามและเยี่ยมโรงเรียนป่าซาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  โดยมีนายประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนป่าซางให้การต้อนรับ การตรวจติดตามครั้งนี้ ได้ชื่นชมคณะครูที่ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนจนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น อีกทั้งขอความร่วมมือจากคณะครูดำเนินการตามนโยบายโครงการจิตอาสา 904 นำนักเรียนปฏิบัติอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสอนเสริมเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ของนักเรียนสูงขึ้น

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์  ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ