สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับการติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 15

^^^^วันนี้  เวลา 08.30 น.  นายโกศล  ปราคำ    และนายทวี  อุปสุขิน  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15    ได้มาติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุกระดับ มีการเชื่อมโยง ร้อยรัด เข้าใจตรงกันในการทำงานให้บรรลุผลในเป้าหมายเดียวกัน

//โดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ,ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกอำเภอและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับ,รายงานความก้าวหน้าและตอบข้อซักถาม   ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1     //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน