สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.ร.ร.และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเวียงปิง อ.เมือง จ.ตาก เพื่อชี้แจงข้อราชการ และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ระหว่างสพป.ตาก เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด