สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสพท.

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ (KRS)” ในวันที่ 19 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการพิจารณาฯและนางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนางยุวดี  นาคคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ชี้แนะแนวทางในการรายงานข้อมูลแก่คณะบุคลากรจากกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานบุคคล  เพื่อให้ได้ข้อมูลการรายงานที่มีถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์