รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมาตรฐานสากลภาคเหนือ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานแสดงศักยภาพนักเรียนและศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ OBECQA และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ SCQA 2. การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากลการประกวด การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 3. การประกวดร้องเพลงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 4. การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา การเสวนา การบรรยาย และการ Work shop โดยนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ OBECQA ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน การจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 รวม 3 รุ่นจำนวน 1,528 โรงเรียน จัดระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก