CHON 2 : ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกคน ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง