สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา หรือสะพานเชื่อมโยง สพฐ.กับ สอศ.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น กิจกรรมสร้างอาชีพตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูแนะแนว และครูที่รับผิดชอบกลุ่มงานการอาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 220 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และ นายโสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกอาชีพในปัจจุบันและอนาคต กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้ชื่อโครงการ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา หรือสะพานเชื่อมโยง สพฐ.กับ สอศ.ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายโครงการสะพานเชื่อมการศึกษาดังกล่าว มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำสู่ความสำเร็จ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มการงานอาชีพ ตามบันทึกข้อตกลงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด สนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่หลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ///////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว