กิจกรรมจิตอาสา สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา ต้านการทุจริต มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จิตอาสาพระราชทาน 904 นำคณะจิตอาสาทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานและที่สาธารณ ทาสีรั้วสำนักงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ