สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่และสมรรถนะ องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสำนักงานฯและโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 67 คน พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสะอาด รื่นรมย์ และเอื้อต่อการมาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2