ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2