สพม.19 เฟ้นหาตัวแทนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ. บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เปิดเผยหลังจากเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตบัวบาน (กลุ่มหนองบัวลำภู 1) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู  ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้วิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงาน ด้านจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี

และในปีการศึกษา 2561 นี้  สพฐ. ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษา คือ ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”  ซึ่งผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่  จะได้เข้าร่วมแข่งขันตามภูมิภาคของตน และจะได้รับเกียรติบัตรระดับชาติอีกด้วย  ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด สพม.19 จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู  ได้แบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น 5 กลุ่ม  คือ กลุ่มเลย 1 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย  กลุ่มเลย 2 สหวิทยาเขตวังภูผา กลุ่มเลย 3 สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์ กลุ่มหนองบัวลำภู 1 สหวิทยาเขตบัวบาน และหนองบัวลำภู 2 สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ  ซึ่งทุกกลุ่มกำลังดำเนินการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มหนองบัวลำภู 1 สหวิทยาเขตบัวบาน กล่าวว่า  กลุ่มหนองบัวลำภู 1 สหวิทยาเขตบัวบาน  ที่มีโรงเรียนทั้งหมด 14 โรงเรียน  ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานมหกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ของนักเรียน ทุกปี  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียนในกลุ่มได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความรักสามัคคี และเป็นการเฟ้นหาตัวแทนนักเรียนของกลุ่มฯ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค ระดับชาติต่อไป

 

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน สพม.19

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/pg/nongbuapittayakarn/photos/?tab=album&album_id=1837083446407275&__xts__%5B0%5D=68.ARDl1gMf_LpEckCC8G9yqD06MI8bOjvk83t6CCn437QTMu8gtpcyp21i0X2qQKg6WeGvAh5f0Vl-3Ib02dQNdofWm6mbQBOQ_7qZkzFGWD1pwnSNNVAJOCtRvWl558ufTECq6oBVlquIil7cpEwUcKoSosmLmjV8zZ3VWOq62da0uNWnlJb_Pe1eDzi_hikwYK6jz28BV_k&__tn__=-UC-R

……………………………………………….

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2456353617724703