สพป.เลย เขต ๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบูรณาการความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษาเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษาเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขตพื้นที่และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและโรงเรียนนำร่อง  ส่งเสริมการพัฒนากลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษากลุ่มเร่งรัดคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนเป้าหมายให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้รับงบประมาณในลักษณะงบแลกเป้า ที่ สพฐ. จัดสรรให้แก่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เสนอโครงการ และได้รับการอนุมัติจัดสรร จำนวน ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๕๐,๐๐๐.-บาท รูปแบบการประชุม มีการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มีบริบทเฉพาะและมีข้อจำกัดเพื่อการประกันคุณภาพ  สาธิตการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน (PLC Lesson Study  กระบวนการจัดการเรียนรู้ Co-5 STEPs)  จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภาพความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๗ กลุ่ม