สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA Online) โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของสถานศึกษา เพื่อวางแผนรับการประเมิน และวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)