โรงเรียนอุตรกิจ สังกัด สพป.กระบี่ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

////นายชุมพล  อมตวิยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  โรงเรียนอุตรกิจ   ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 8 ฐาน ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฐานสูตรคูณพาเพลินและหนูรักภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฐานรำมโนราห์ และฐานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเปเปอร์มาเช่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ฐาน Boot camp และดนตรีสากล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฐานการเต้นบาสโลป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บางส่วนเข้าฐานกีฬากาบัดดี้ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บางส่วน และชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ฐานสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) โครงการโรงเรียนสุจริต  และฐานการจัดทำคลิปวีดีโอและภาพยนตร์สั้น โดยนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ทุกคน และทุกกิจกรรมจะต้องมีการถอดบทเรียนก่อนหรือหลังโชว์การแสดง    จากการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีความสุขในการเรียน  ได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ได้เล่นปนเรียน   ได้คิด ได้แก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายกับนักเรียน  และที่สำคัญก็คือนักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น