สพป.เลย เขต ๒ จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

วันพุธที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแสดงมุทิตาจิต“ร้อยรักรวมใจ  สานสายใยมุทิตา’๖๒ “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงยิมเทศบาลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  โดยนายพลชัย   ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธี และประกาศเกียรติคุณบัตร ของที่ระลึก พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้กล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการ ด้วยพร ๓ ประการ ข้อ ๑. ให้มีความสุขกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง อยู่ดีกินดี สุขภาพจิตดีตลอดเวลา ๒. สุขภาพเศรษฐกิจให้มีเงินบำนาญบำเหน็จเหลือกินเหลือจ่ายอยู่ในบ้านก็มีความสุขออกนอกบ้านก็มีความสุข ดูแลทั้งตัวเองและลูกหลาน ๓. มีความสุขกับครอบครัวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลาน และเป็นหลักให้แก่รุ่นหลังที่จะยึดท่านเป็นแบบอย่างต่อไป  การจัดแสดงมุทิตาจิต เป็นการแสดงความยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดี จนถึงวันเกษียณอายุราชการ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ที่กำลังปฏิบัติราชการอยู่และผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ โดยมีนายประยูร  อรัณรุท  นายอำเภอวังสะพุง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คน