++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 4 /2562 ++

^^วันนี้  เวลา 13.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ครั้งที่ 4/2562  โดยนายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

//โดยก่อนวาระการประชุม พลโท สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด  พร้อมด้วยคุณหญิงนันทิยา  วงศ์วานิชย์  ตำแหน่งนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานกรรมการบริษัท ยูนิทรัย จำกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนและโรงอาหารของโรงเรียนบ้านแม่อีแลบ อำเภอปาย

เรื่องที่ 2   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖2 ดังนี้

ระดับเขตตรวจราชการ (มอบเกียรติบัตร)

๑) ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

– โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน                           ระดับเงิน

๒) ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ)             ระดับเงิน

3) ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

– โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง                                      ระดับเงิน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (มอบโล่ พร้อมเกียรติบัตร)

๑) ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

– โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน                           ระดับทอง

๒) ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ)             ระดับทอง

3) ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

– โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง                                       ระดับทอง

เรื่องที่ 3    ประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

ระดับประถมศึกษาปีที่  4 – 6   ประจำปี 2562    ดังนี้

1) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มอบเหรียญที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร) ให้แก่

– นางสาวปภาวี  ปัณราตรี     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)   ระดับทอง

2) ระดับเขตตรวจราชการ (มอบเกียรติบัตร)  ให้แก่

– นางสาวปภาวี  ปัณราตรี     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)   ระดับทอง

3) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร) ให้แก่

– นางสาวปภาวี  ปัณราตรี      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)   ระดับทอง

เรื่องที่ 4       มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต ๑   การดำเนินงานตามโครงการที่มีผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดเป็นนวัตกรรม   ประจำปี 2562    ดังต่อไปนี้

๑) โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ                          อำเภอเมือง

๒) โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า                        อำเภอเมือง

๓) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)        อำเภอเมือง

๔) โรงเรียนบ้านคาหาน                              อำเภอเมือง

5) โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง                               อำเภอเมือง

6) โรงเรียนบ้านนาปลาจาด                         อำเภอเมือง

7) โรงเรียนบ้านหมอแปง                             อำเภอปาย

8) โรงเรียนบ้านทุ่งยาว                               อำเภอปาย

9) โรงเรียนบ้านสบแพม                              อำเภอปาย

10) โรงเรียนบ้านแม่ปิง                               อำเภอปาย

11) โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม                            อำเภอปางมะผ้า

12) โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ                           อำเภอปางมะผ้า

๑3) โรงเรียนบ้านวนาหลวง                         อำเภอปางมะผ้า

14) โรงเรียนบ้านถ้ำลอด                             อำเภอปางมะผ้า

15) โรงเรียนอนุบาลขุนยวม                          อำเภอขุนยวม

16) โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา                      อำเภอขุนยวม

17) โรงเรียนบ้านปางตอง                            อำเภอขุนยวม

18) โรงเรียนบ้านพัฒนา                              อำเภอขุนยวม

++++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน