สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ” ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และทั้งยังเป็นการติดตามการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบาย และเพื่อพลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1423.html