ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย “ขับเคลื่อนการอ่าน ออกเขียนได้”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยพบว่านักเรียนทุกคนของโรงเรียนนี้ตั้งแต่ชั้นป.1 ขึ้นไปสามารถอ่านออก เขียนได้ และตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไปสามารถอ่านได้คล่อง เขียนได้คล่อง ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีผลคะแนน NT สูงขึ้นกว่าเดิมและสูงมากกว่าระดับสพฐ.ทั้ง 3 ด้าน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอน นักเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยให้เพิ่มทักษะการอ่านสะกดคำให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 และให้มีการส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนทุกคนผ่านการฝึกอ่านบ่อยๆเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆต่อไป เพื่อช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน