สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเกียรติบัตรจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)   ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับสูงมากและสูงสุดอันดับ 9

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับสูงมาก และเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สูงสุดอันดับ 9  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)   ประจำปีงบประมาณ 2561  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. ในที่ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย