สพม.35 สำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนเมืองปานวิทยา  ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ในด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยเป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตามและประเมินผล รายงานอย่างเป็นระบบ

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธาน ประชุมคณะทีมงานพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา นัดแรก ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกู่คำ จำนวน 20 คน เพื่อวางแผนพัฒนาระบบฯ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2562 อีกทั้ง เริ่มทดลองใช้ระบบกับโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมติดตามและประเมิน ในระยะแรกอีกด้วย

 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
อริญา  วงศ์ไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/รายงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT