สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต “กรพนมก้มวันทาบูชาครูฯ”

วันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต “กรพนมก้มวันทาบูชาครู ผู้สืบสานงานสร้างคน” ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 168 คน ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายประสงค์ พรโสภิณ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด นายวิจิตร สร้อยทองดี ข้าราชการบำนาญ นายวีระ ชาติชำนาญ ตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมี ผู้มีเกียรติ ข้าราชการูและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณทีี่ปฏิบัติหน้าทีจนถึงวาระสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร บูชาผู้ตามรอยศาสตร์พระราชา พิธีบายศรีสู่ขวัญ รำบายศรีสู่ขวัญ วีดีทัศน์ ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงของชมรมข้าราชการบำนาญ และการแสดงของวงดนตรี CPM2 Band สร้างความประทับใจให้้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่ง