สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน นางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกัน การทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรอบรม และมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดกว่า 80 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดย นายมนัส เจียมภูเขียว ได้นำบุคลากรในสังกัดร้องเพลงชาติไทย กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และได้แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยะรรมและธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยการปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น