สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สัมภาษณ์ คำผุย ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ/ ข่าว