อบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (แรงจูงใจ) และการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นศักยภาพของตนเอง สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อให้สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมี บุคลากรกลุ่มอำนวยการทุกคน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)