สพฐ.ติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียนฯ ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ,นางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ., นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ซึ่งในวันแรก ได้ติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่และโรงเรียนบ้านโคกสง่า โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 , บุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  

ในการนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ทดสอบการอ่านของนักเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนบ้านโคกสง่า ด้วย