โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รับการประเมิน นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562  คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เข้าประเมินนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  โดยมี ดร.วิทยา พัฒนาเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่