สพป.ตาก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.ร.ร. ครั้งที่ 1

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายกอบกุล คมเฉลียว ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชัชวาลย์ ทองกรณ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เป็นคณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีการกำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน