นักเรียน รร.อรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์  อนุวรรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าประเมินนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่