++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 43/2561++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต1   รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1       พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1และกลุ่มบริหารงานบุคคล   รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2561  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป    ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ       /////     +++เกตุสิรีน์   ยินดี  ภาพ  +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน