สพป.ตาก เขต 1 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสนามแข่งขัน จำนวน 7 สนาม ได้แก่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลตาก สนามแข่งขันโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สนามแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สนามโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ และสนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง มีกิจกรรมที่จัดแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 73 กิจกรรมหลัก มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โรงเรียนเอกชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตาก และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้