สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 11 ราย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายเจดีย์  เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34  ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น สพม.34 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  มารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ได้แก่ 1.  นางสาวรัชฎาพร  บัวดี    วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 2. นายภูริวัฒน์  เขนยวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 3. นางสาวณัฐวดี  ใจกันทะ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 4. นางสาวอาทิตติยา  เมืองมา วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 5. นายเฉลิมชัย  หลวงตาล วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 6. นางสาวเกศริน  จักรมณี วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 7. นางสาวอภิญญา  ไชยโยกาศ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)  โรงเรียนสันกำแพง 8. นางสาววิมลมณี  นามวงค์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 9. นายประวิทย์  ทองคุณคณาลาภ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 10. นายภาสกร  ทองเฉลิม วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 11. นางสาวศิริพร  นุชเทียน วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โอกาสนี้ นายเจดีย์  เดชพันธ์ ได้ให้โอวาทครูผู้ช่วย โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่ สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป