สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน และเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 16.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานและเสื้อกันหนาวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ,อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 16 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ,โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ,โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน , โรงเรียนบ้านห้วยผา ,โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ ,โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ,โรงเรียนบ้านถ้ำลอด ,โรงเรียนบ้านเมืองแพม ,โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า , โรงเรียนบ้านไทรงาม ,โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ,โรงเรียนบ้านหมอแปง ,โรงเรียนบ้านป่ายาง ,โรงเรียนบ้านสบแพม ,โรงเรียนบ้านแม่ปิง และโรงเรียนปายวิทยาคาร ด้วยทรงห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียน

โอกาสนี้พระราชทานหนังสือในโครงการกำลังใจในพระดำริ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ด้วย

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ โรงเรียนปายวิทยาคาร มีการจัดกิจกรรมเกษตรพอเพียง เลี้ยงชีพได้ โดยการนำเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น น้ำพริกเห็ดกรอบ ไส้อั่วเห็ด และแหนมเห็ด รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ทำผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และโรงเรียนบ้านแม่ปิง ทำผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง

นอกจากนี้ โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสาปาย” ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น ธนาคารขยะ ที่นำขยะมาแยกและขาย นำรายได้มาพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนปายวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 เพื่อขยายการศึกษาของอำเภอปายให้ถึงระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาแล้ว ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ห่างไกล ปัจจุบันมีนักเรียน รวม 1,016 คน และมีบุคลากรทางการศึกษา 61 คน

ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ อย่างใกล้ชิด

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์